Boom Online


Bảng điểm EXP + WP

2009-01-02 16:56

Cách sử dụng:
Cột 1 là số level
Cột 2 là huy hiệu của level đó
Cột 3 là EXP cần để lên được level ghi trong cột 1 từ level trước
Cột 4 là EXP cần để lên được level ghi trong cột 1 từ level 1


Ví dụ: Ở dòng 3 có ghi: 3---[hình huy hiệu]---3000---6000
Nghĩa là từ level 2 lên level 3 cần 3000 exp, từ level 1 lên level 3 cần 6000 exp.

 

Bảng điểm WP
Cách sử dụng:
Cột 1 là cấp (trong phần thành tích siêu cấp)
Cột 2 là huy hiệu của cấp đó
Cột 3 là số điểm WP (điểm thắng) cần thiết để lên được cấp ghi ở cột 1 từ level ngay trước đó
Cột 4 là số điểm WP (điểm thắng) cần thiết để lên được cấp ghi ở cột 1 từ level 0)
Cột 5 là số phần trăm quãng đường Lv.0 => Lv.10 đã hoàn thành khi số điểm thắng là 0.

Ví dụ:
Ở dòng 3 có ghi:
2 -- [hình huy hiệu] -- 300 -- 450 -- 0.3%

Nghĩa là, nếu người đó đang ở cấp 2 và có 0 điểm thắng, nghĩa là từ trước tới giờ người đó đã ghi được 450 điểm thắng, và đã đi được 0.3% quãng đường từ Lv.0 => Lv.10.
Một người ở cấp 1 sẽ cần đạt số điểm thắng là 300 để lên cấp 2. Khi lên cấp, số điểm thắng sẽ tự động trở về 0, và bạn phải thu số điểm ở cột 3 để lên cấp tiếp theo.
Số ở cột 4 là tính cả số điểm đã thu được ở những cấp trước đó.

Theo bài viết của hehe_44 trên Truongton.net

—————

Back